ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสวัสดีวิทยา ก่อตั้งเมื่อปี    พ.ศ. 2520   เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่  16 พฤษภาคม พ.ศ. 2522   เป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยในครั้งแรกโรงเรียนตั้งอยู่พื้นที่ของสำนักงาน   เขตพระโขนง ต่อมากรุงเทพมหานครขยายจำนวนสำนักงานเขตเพื่อรองรับกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โรงเรียนสวัสดีวิทยาจึงแยกมาขึ้นกับสำนักงานเขตคลองเตย  และแยกมาเป็นสำนักงานเขตวัฒนา ลำดับต่อมา 

กว่า 36  ปีมาแล้ว ที่โรงเรียนสวัสดีวิทยา   ได้ผลิตนักเรียนออกไปรุ่นแล้วรุ่นเล่า  ความทรงจำที่มีอยู่กับประวัติความเป็นมาของสถานที่ก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ ..................... 

เชื่อว่าหลาย ๆ คนยังไม่ทราบ

     เล่าต่อกันมาว่า  เมื่ออดีต...  ที่ดินผืนนี้เสมือนมีอาถรรพ์ที่ทำการสิ่งใดก็ไม่ขึ้น  บ้านเจ้าของที่ดินก็ถูกไฟไหม้  เป็นที่อาศัยของฝูงวัวของชาวอิสลามในละแวกนี้ จนวันหนึ่งเจ้าของที่ดินแห่งนี้ได้ฝันว่า  ที่ดินผืนนี้หากจะให้มีความเจริญรุ่งเรือง   ต้องให้ใช้เป็นสารธารณประโยชน์  คือ  เป็นของที่ใช้ประโยชน์ ร่วมกันของสังคม

     ต่อมาเจ้าของที่ดิน  จึงได้แลกที่ดินผืนนี้กับที่ดินย่านเขตหนองจอกในปัจจุบัน   กับ กรุงเทพมหานคร  ซึ่งได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย    ตั้งแต่นั้นมาจึงได้เกิดเป็นโรงเรียนสวัสดีวิทยาตั้งแต่ปี พ.ศ.2522  เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน

และนี่คือประวัติพอสังเขปเกี่ยวกับที่ดินผืนที่ตั้ง โรงเรียนสวัสดีวิทยาแห่งนี้

ข้อสังเกต

        นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2522  เป็นต้นมา ความเติบโต  ความรุ่งเรือง  ความก้าวหน้าของโรงเรียนได้เพิ่มขึ้นมาเป็นลำดับ โรงเรียนได้ผู้บริหารที่ดี  

ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ  นำพาโรงเรียนสวัสดีวิทยาให้ก้าวหน้ามาโดยตลอด

        ข้อหลักฐานยืนยันเป็นอย่างดี   อาทิ  

ได้เป็นโรงเรียนดีเด่นระดับประเทศในปี พ.ศ.2528  เป็นต้นมา  

 เป็นโรงเรียนดีเด่นอีกหลาย ๆ ปีต่อมา  

เป็นสถานที่ฝึกงานและฝึกสอนของ มศว ประสานมิตร 

ปี พ.ศ.2540 และ ปี พ.ศ. 2549   ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประเทศ

ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบคุณภาพมาตรฐาน ต้นแบบของโรงเรียนกรุงเทพมหานคร

                         และในถึงปีปัจจุบัน  ปรากฏหลักฐานเป็นที่ยอมรับแก่สาธารณชนว่า

โรงเรียนสวัสดีวิทยาเป็นโรงเรียนที่ได้มาตรฐาน ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลาน

เข้าเรียนมาก ในสำนักงานเขตวัฒนา ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของเราชาวสวัสดีวิทยาทุกคน