วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

มุ่งเน้นวิชาการ   ระบบบริหารมีประสิทธิภาพ   ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา

 นักเรียนเป็นคนเก่ง  ดี  มีทักษะชีวิต สู่ความเป็นสากล และ อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข


ปรัชญาโรงเรียน
  

สร้างปัญญา พัฒนาระบบคิด สู่คนเก่ง ดี มีคุณธรรม นำพาแห่งความสุข