พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

เป้าหมาย

1. นักเรียนมีผลการสอบ O - net ร้อยละ 50 ขึ้นไปในทุกกลุ่มวิชา

2. นักเรียนจบชั้นสูงสุดสามารถสอบเข้าเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงได้

3. ผู้ปกครองเชื่อมั่นและศรัทธาในการจัดการศึกษาชองโรงเรียน

4. นักเรียนมีศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศความสามารถด้านการเรียนรู้

5. นักเรียนมีทักษะชีวิต สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

6. นักเรียนมีความสามารถการอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ การใช้เทคโนโลยี และการสื่อสาร

7. โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ในระดับดีมาก