เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน

มาร์ช...สวัสดีวิทยา...
------------------------------------------------------
คำร้อง ผอ.ไพโรจน์ สายหล้า
ทำนอง เรียบเรียง อ.ธนวัฒน์ พัดทอง (ร.ร.วิจิตรวิทยา)
-------------------------------------------------------------

- สวัสดี.......สวัสดีวิทยา
สถาบันการศึกษา   ดีเด่น
สร้างนักเรียนให้คิดดี  และคิดเป็น
แม้ยามเล่น    เก่งดี    มีสุขใจ....... 
- สวัสดี.......สวัสดีวิทยา...
การศึกษา    ความรู้   เรามีให้
ให้ความรัก    สามัคคี    มีวินัย
สร้างน้ำใจ    ความรู้    คุณธรรม

- น้ำเงิน - ชมพู    ดูสวยสง่า
สีแห่งคุณค่า   งามหรู    อยู่ในใจ
เป็นสีแห่งมิตร    ร่วมจิตร    ความผูกพัน
พร้อมร่วมกัน     สร้างสรรค์    สร้างความดี...

- สวัสดี......สวัสดีวิทยา
รู้คุณค่า    ตอบแทน    สังคมไทย 
เป็นพลัง    และความหวัง    อันยิ่งใหญ่ 
เพื่อก้าวไป    เป็นคนดี    ของสังคม....