ปฐมวัย

นางวราลักษณ์ ทองคำ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวธิติมา กาติวงค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวธัญญ์นภัส เจริญอัครธานนท์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวณัฐธิดา ช้อนทอง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวจันทราพร หว้านเครือ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวมยุรี บุญธง
พี่เลี้ยงเด็ก

นางทิพย์วดี สุนทรชวลิต
พี่เลี้ยงเด็ก

นางเกียรติสุดา แก้วสถิตย์วงศ์
พี่เลี้ยงเด็ก

นางพรพรรณ์ ภูวสินพันธ์กุล
พี่เลี้ยงเด็ก