ปฐมวัย

นางวราลักษณ์ ทองคำ
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวธิติมา กาติวงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวธัญญ์นภัส เจริญอัครธานนท์
ครู คศ.2

นางสาวณัฐธิดา ช้อนทอง
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทราพร หว้านเครือ
ครูผู้ช่วย

นางสาวมยุรี บุญธง
พี่เลี้ยงเด็ก

นางทิพย์วดี สุนทรชวลิต
พี่เลี้ยงเด็ก

นางเกียรติสุดา แก้วสถิตย์วงศ์
พี่เลี้ยงเด็ก

นางพรพรรณ์ ภูวสินพันธ์กุล
พี่เลี้ยงเด็ก