ฝ่ายธุรการ

นางสาวเดือนเต็ม น้อยเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน