กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปิยากร หอมจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปวีนา ทัพสุริ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวอรพรรณ คุณจันดา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวศรัญญาภัทร โภคสมบัติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1