กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปิยากร หอมจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปวีนา ทัพสุริ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอรพรรณ คุณจันดา
ครูผู้ช่วย

นางสาวศรัญญาภัทร โภคสมบัติ
ครูผู้ช่วย