กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายพรชัย พิมพ์โคตร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุวรรณา เต็มบุญศักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวพัชรินทร์ พูลสวัสดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวอภิรัตน์ ศิริจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวขนิษฐา หล่อแหลม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2