กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววิไลวัล ชาวด่าน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวรัชนี มุ่งวัฒนกุล
ครู คศ.1

นายกฤษดา ถวัลย์เศรษฐ์
ครูผู้ช่วย

นางสาววิไลลักษณ์ ปัจจัยเก
ครูผู้ช่วย