กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาว ศศิธร พิกุลรัตน์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ