กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายจำนงค์ บุญเรือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ