กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุเทพ ฤกษ์อ่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางธัญยธรณ์ ภิรมย์อริยโชค
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นายเอกพล เอื้อเวชนิชกุล
ครู คศ.1

นางสาวนริศร ยิ้มศิริ
ครูผู้ช่วย