กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวีรพล พิมาน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวภาณุนาถ ยอดคำลือ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2