กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวณัฐกฤตา วงษ์เจริญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธนพัฒน์ เทพจันทร์
ครู คศ.1

นางสาวกรองกาญจน์ เตชะนัง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1